Inloggen

banner 3origineel20170118

bannergrauwevliegenvanger

natura2000In samenwerking met diverse partijen heeft de provincie Noord-Holland voor het Natura 2000-gebied Naardermeer een ontwerp Natura 2000-beheerplan opgesteld. Het ontwerp beheerplan geeft aan welke maatregelen nodig zijn om de Natura 2000-doelen te bereiken. Voor gebruikers van de gebieden maakt het beheerplan duidelijk welke activiteiten zonder meer zijn toegestaan, welke activiteiten onder voorwaarden zijn toegestaan en voor welke activiteiten een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is.

Het stuk is hier te lezen (onder het kopje 'Naardermeer').

Tot en met 29 april kunnen betrokken partijen hun zienswijze op het ontwerp indienen. Mede op basis van de ingediende zienswijzen stellen Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland het definitieve beheerplan vast.