Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerwitstuitbarmsijs

eilandje HuizenOp 5 januari is Staatsbosbeheer gestart met werkzaamheden aan de vogeleilandjes bij de Huizer haven. Het grootste, meest zuidelijk gelegen, eiland zal geheel kaal gemaakt worden. 

De eilandjes zijn destijds aangelegd als natuurcompensatie voor de nieuwe haven van Huizen. Doel van de eilandjes was om broedgelegenheid te bieden voor grondbroedende vogels (stern, meeuw, plevier e.d.).

 Op 5 januari is Staatsbosbeheer gestart met werkzaamheden aan de vogeleilandjes bij de Huizer haven. Het grootste, meest zuidelijk gelegen, eiland zal geheel kaal gemaakt worden. 

De eilandjes zijn destijds aangelegd als natuurcompensatie voor de nieuwe haven van Huizen. Doel van de eilandjes was om broedgelegenheid te bieden voor grondbroedende vogels (stern, meeuw, plevier e.d.). Jarenlang is het onderhoud van de eilandjes echter achterwege gebleven, behoudens een aantal acties vanuit de vogelwerkgroep. Hierdoor heeft zich steeds meer en hogere begroeiing ontwikkeld. 
Het achterwege blijven van invulling van een goed beheer van de eilandjes kwam mede voort uit verschil van inzicht over de verantwoordelijkheid hiervoor tussen de gemeente Huizen en SBB
Begin 2014 jaar heeft het bestuur van de Vogelwerkgroep de verantwoordelijke partijen (gemeente Huizen en SBB) hier nogmaals en indringend op aangesproken. Dit heeft geleid tot een aantal gesprekken tussen de gemeente Huizen en SBB in het bijzijn van voorzitter en secretaris van de VWG en later ook vertegenwoordigers van de Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant.
Dit heeft geleid tot een nieuw en concreet beheerplan waarin alle energie gezet wordt op het creëren en behouden van de pionierstatus op het grootste eiland.
Bij de nu in uitvoering zijnde werkzaamheden wordt het eiland met machines weer helemaal kaal gemaakt. Voor het jaarlijks bijhouden van de gewenste pionierstatus zal Nardinclant zo mogelijk met  hulp van vrijwilligers van onze VWG zich inzetten.
Zowel de gemeente Huizen als Staatsbosbeheer blijven echter verantwoordelijk en zullen al hun medewerking hierbij verlenen.
Als officiële aftrap overhandigde milieuwethouder Gerrit Pas een model van een vogel-infobord dat dit jaar door de gemeente zal worden geplaatst. Bij deze handeling waren verder aanwezig: het districtshoofd en de beheerders van SBB, de verantwoordelijke gemeenteambtenaar, twee vertegenwoordigers van Nardincklant en de secretaris van de VWG.
 
Huub Casander