Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerwitstuitbarmsijs

kennemerduinenklOm vijf uur ’s morgens verzamelen bij Bussum Zuid, het is vroeg, erg vroeg, maar dan heb je ook wat! Een uur later lopen we met 15 deelnemers onder leiding van Margreet  het Nationaal Park Zuid-Kennemerland in. Het is de tweede keer dat zij op Koningsdag deze excursie organiseert. Hot item is natuurlijk de nachtegalenzang. 

De nachtengalen stellen ons niet teleur. Zij maken heel wat ongebruikelijke loopjes en riedeltjes, maar hun timbre is onmiskenbaar.
Zodra de deur van de auto opengaat hoor je ze al zingen.
nachtegaal2
Na een kleine kilometer stuiten we op een klein vennetje ’t Wed, waar een dikke laag waterdamp boven hangt. De zon komt op achter de duinen en verwarmt het oppervlaktewater, waardoor er een dikke damp boven het water hangt.
We turen het water af op vogels, en treffen een wel hele vreemde eend: zie ik het goed? Ja, daar zwemt iemand! Achter hem in het riet een stel Canadese ganzen, dat luid snaterend opvliegt, de dichte mist in.
Bovenop het duin bij een uitzichtpunt houden we een koffiestop. Een paar mensen zien de eerste nachtegaal, die verscholen zit in de dichte struiken. Hij laat zich niet zo gemakkelijk zien. Een mooie gekraagde roodstaart gaat wel uitnodigend op een tak zitten zingen en laat zich mooi bekijken. Om ons heen horen we nog de tuinfluiter, braamsluiper, roodborsttapuit en in de verte het getimmer van de grote bonte specht.
Als we wat meer in de open vlakte komen, loopt het aantal soorten snel op. In totaal spotten we er bijna 70. Dat is bijna 30 meer dan vorig jaar.
De koffiepauze bij Parnassia wordt gebruikt om zeevogels waar te nemen. De noorderwind brengt ons een groep trekkende wulpen, aalscholvers, zilvermeeuwen, dwergmeeuw, vissende grote sterns, een aantal visdiefjes, kleine mantelmeeuw, kokmeeuwen, rosse grutto en een drieteen strandloper. Op het terras foerageert een kolonie huismussen.
kennemerduinen
 
We passeren op de terugweg o.a. het Vogelmeer en de kijkhut. Er zit een aalscholverkolonie; verder zien we in het zand een kleine plevier op zijn nest zitten en horen en zien we achter ons de tapuit. Op het water zitten o.a. geoorde fuutjes, krakeenden, tafeleenden, kuifeenden, dodaars en futen. 
Vlakbij de parkeerplaats staat een damhert ons nieuwsgierig aan te kijken. We hebben wind tegen, dus hij blijft ons rustig nakijken tot we het bos uit zijn.
Margreet, heel hartelijk bedankt voor deze geweldige excursie. We hopen dat je hem volgend jaar weer organiseert. 
 
Renée Beekman
 
Hieronder de lijst van vogelsoorten die we op deze excursie hebben waargenomen.
 
1.Aalscholver
2.Bergeend 
3.Blauwborst
4.Blauwe reiger
5.Boerenzwaluw
6.Bontbekplevier
7.Bonte strandloper
8.Boompieper
9.Braamsluiper
10.Buizerd
11.Canadese gans
12.Dodaars
13.Drieteen strandloper
14.Dwergmeeuw
15.Ekster
16.Fitis
17.Fuut
18.Gekraagde roodstaart
19.Gele kwikstaart
20.Geoorde fuut
21.Gierzwaluw
22.Glanskop
23.Grasmus
24.Grauwe gans
25.Groene specht
26.Grote bonte specht
27.Grote stern
28.Heggemus
29.Huismus
30.Huiszwaluw
31.Kievit
32.Kleine mantelmeeuw
33.Kleine plevier
34.Kneu
35.Knobbelzwaan
36.Koekoek
37.Kokmeeuw
38.Koolmees
39.Krakeend
40.Kuifeend
41.Meerkoet
42.Merel
43.Nachtegaal
44.Nijlgans
45.Pimpelmees
46.Putter
47.Raaf (gehoord)
48.Roodborst
49.Roodborsttapuit
50.Rosse grutto
51.Snor
52.Sprinkhaanzanger
53.Staartmees
54.Tafeleend
55.Tapuit
56.Tjiftjaf
57.Tuinfluiter
58.Tureluur
59.Veldleeuwerik
60.Vink
61.Visdief
62.Wilde eend
63.Winterkoning
64.Witte kwikstaart 
65.Wulp
66.Zilvermeeuw
67.Zwarte kraai
68.Zwartkop