Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerwitstuitbarmsijs

50

44 auteurs hebben zich aangemeld om 93 soorten te beschrijven voor het boekje Gooise Vogels! Dit boekje gaat de Vogelwerkgroep samenstellen ter gelegenheid van haar 50-jarig jubikleum in 2017. Dan, op 1 februari 2017, bestaat de Vogelwerkgroep vijftig jaar. Het motto waaronder dit gebeurt heet Vogels voor iedereen. Een van de dingen waarmee we nu al mee bezig zijn, is met de voorbereiding voor het uitbrengen van een boekwerkje, dat als titel Gooise vogels heeft. Daarin wordt aandacht geschonken aan 93 soorten vogels die algemeen of vrij algemeen zijn in de regio tussen Vecht en Eem, of opvallen.

Het is de bedoeling, dat het werkje zo geschreven wordt, dat het ook interessant, toegankelijk en aantrekkelijk is voor mensen die geen verstand hebben van vogels. De eindredactie is in handen van Dick Jonkers, Feiko Prins en Hilde Veenstra. Behalve tekst zijn er ook foto’s.  Die worden geleverd door de Werkgroep fotografie. Om dit project te realiseren is de hulp ingeroepen van de leden die over een of meer vogelsoorten de tekst willen  schrijven.

Hieronder staat de lijst van de te behandelen.

Na inschrijving ontvangt iedere auteur richtlijnen, met daarin o.a. een voorbeeldtekst. Ook allerlei andere relevante informatie, noodzakelijk voor de inhoud van de tekst, wordt aangeleverd. De redactie is bereid om, wanneer daar behoefte aan is, extra ondersteuning te verlenen, in welke vorm dan ook. Indien er meerdere gegadigden zijn voor een soort, maakt de redactiecommissie een keuze.

 

Stand per vrijdag 19 februari 2016, 20.20 uur:

93 soorten waarvan de auteurs bekend zijn
0 soorten die nog geen auteur hebben

 

Nr. soort Auteur beschikbaar Eventuele reserve
1 fuut Guus van de Poel Carel de Vink
2 aalscholver Bertus van den Brink  
3 blauwe reiger Rien Rense  
4 grote zilverreiger Harry de Klein  
5 ooievaar Dick Jonkers  
6 knobbelzwaan Frank vd Weijer  
7 grauwe gans Jan Mooij  
8 kolgans Jan Mooij  
9 brandgans Jan Mooij  
10 Canadese gans Jan Mooij  
11 bergeend Marc van Houten  
12 nijlgans Jan Mooij  
13 wilde eend Celine Roodhart  
14 slobeend Marc van Houten  
15 krakeend Carel de Vink  
16 kuifeend Ans van der Knaap  
17 smient Dirk Prop  
18 havik Hanneke Sevink  
19 buizerd Hanneke Sevink  
20 sperwer Erik Lam  
21 bruine kiekendief Rinze van Rossum  
22 slechtvalk Hanneke Sevink  
23 torenvalk Hanneke Sevink  
24 waterhoen Dirk Prop  
25 meerkoet Rob Kole  
26 scholekster Frits During  
27 kievit Jan Mooij  
28 tureluur Frits During  
29 grutto Marc van Houten Jan Mooij
30 kleine mantelmeeuw Willem-Jan Hoeffnagel  
31 zilvermeeuw Dick Jonkers  
32 stormmeeuw Rob Kole  
33 kokmeeuw Rob Moolenbeek  
34 visdief Tjark van Heijningen  
35 zwarte stern Carel de Vink  
36 holenduif Carel de Vink  
37 houtduif Rien Rense  
38 turkse tortel Carel de Vink
39 koekoek Engbert van Oort  
40 ransuil Erik Lam  
41 bosuil Bert Roelofs Lenny Langerveld
42 gierzwaluw Carel de Vink Erik Lam
43 ijsvogel Jelle Harder  
44 groene specht Feiko Prins  
45 grote bonte specht Fred van Klaveren  
46 zwarte specht Juun de Boer Carel de Vink
47 veldleeuwerik Jan Mooij  
48 boerenzwaluw Gert Bieshaar Rob Moolenbeek
49 huiszwaluw Dick Jonkers Rob Moolenbeek
50 oeverzwaluw Dick Jonkers

Mieke Pieren-Olijhoek

51 boompieper Fred van Klaveren  
52 graspieper Bonne Zijlstra  
53 witte kwikstaart Willem-Jan Hoeffnagel  
54 winterkoning Lenny Langerveld
55 heggenmus Juun de Boer  
56 grote lijster Dick Jonkers
57 kramsvogel Dick Jonkers  
58 zanglijster Dick Jonkers  
59 koperwiek Dick Jonkers Marijn Prins
60 merel Dick Jonkers  
61 roodborsttapuit Carel de Vink  
62 roodborst

Nely van Tol-Coljee

Bert Roelofs/Mieke Pieren-Olijhoek

63 zwarte roodstaart Erik Lam Carel de Vink
64 kleine karekiet Rudy Schippers  
65 rietzanger Dirk Prop  
66 zwartkop Carel de Vink  
67 fitis Marijn Prins  
68 tjiftjaf Fred van Klaveren  
69 bonte vliegenvanger Ronald Beskers  
70 koolmees Gert Uittenbogaard  
71 pimpelmees Rob Moolenbeek  
72 zwarte mees Tjark van Heijningen  
73 kuifmees Carel de Vink  
74 staartmees Carel de Vink Marijn Prins
75 boomklever Paul van der Poel
76 boomkruiper Paul van der Poel Gert Uittenbogaard
77 rietgors Mieke Pieren-Olijhoek
78 appelvink Dick Jonkers Carel de Vink
79 groenling Henk van Tol Poul Hulzink
80 putter Daan Buitenhuis Rob Moolenbeek
81 sijs Poul Hulzink  
82 goudvink Carel de Vink
83 vink Carel de Vink  
84 keep Bert Roelofs Poul Hulzink
85 kneu Carel de Vink  
86 huismus Guus van de Poel Rob Moolenbeek
87 ringmus Feiko Prins  
88 spreeuw Guus van de Poel  
89 zwarte kraai Bonne Zijlstra  
90 kauw Rob Moolenbeek Jan Mooij
91 raaf Pascal Gijssen  
92 ekster Piet Spoorenberg  
93 gaai Marijke de Graaf