Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerprikkeldraad

Velduil*** UPDATE: Nu met video ***

Voor het eerst sinds 40 jaar zijn er weer broedgevallen van de Velduil in de Eempolder vastgesteld. Of het nu gaat om een doorgewinterde vogelaar of een toevallige passant, de aanblik van de geruisloze vlucht van een Velduil laat een onvergetelijke indruk na, en omdat deze soort bovendien uiterst zeldzaam is, is er in de pers ook ruim aandacht besteed aan deze gebeurtenis.

De volgende krantenaritikelen zijn gepubliceerd:

Ger-Jan van Loenen heeft dit voorjaar bijna dagelijks de velduilen geobserveerd en een waardevolle bijdrage geleverd aan de bescherming van de broedsels van de vogels.

Op de bijeenkomst van Werkgroep Broedvogels op 7 november zal Ger-Jan een korte presentatie geven van zijn ervaringen met de velduilen dit jaar. Hieronder is een deel opgenomen van het persbericht dat is opgesteld door weidevogelbeschermer Gert Bieshaar en fotograaf Caspar Huurdeman.

Baltsende Velduilen (Caspar Huurdeman)
Baltsende velduilen (Caspar Huurdeman)

Heel blij en verrast waren de vogelaars over de aanwezigheid van en het broeden van de velduil in de Eempolder. Bijna 40 jaar geleden (in 1976) is het laatste broedgeval gemeld in deze polder.

In de winter van 2013/2014 werden er reeds velduilen in de Eempolder waargenomen, in februari 2014 zelfs 12 exemplaren tegelijkertijd in de Maatpolder. In april 2014 werden er nog steeds velduilen waargenomen. Ook waren er toen al aanwijzingen dat er actief gebaltst werd en er mogelijk nesten zouden kunnen zijn. Uiteindelijk zijn er 4 nesten in het gebied tussen de A27 in Eemnes en Bunschoten Spakenburg gevonden.

De aanwezigheid van de velduilen is met name vanwege het bijzondere goede muizenjaar. In de polder was er met name als gevolg van de zachte winter een fors aantal muizen (veldmuizen en woelmuizen). Muizen zijn de voornaamst voedselbron van de velduilen. In vrijwel de gehele polder was er sprake van zeer veel muizengaten en men kon de muizen soms ook zien lopen.

De Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken ging meteen aan de slag om mogelijke nesten te beschermen en te bewaken. Er werden wel meldingen gedaan op de www.waarneming.nl maar deze zijn lange tijd verborgen/geblokkeerd gehouden. De aanwezige velduilen werden vrijwel dagelijks en met name tijdens de avond kort voor het intreden van de schemering gevolgd om eventueel nestindicerend gedrag (met name baltsgedrag) te kunnen vaststellen. Weilanden werden steeds gemonitord op specifieke wijze onderzocht om eventuele nesten in kaart te kunnen brengen. Vier nesten zijn uiteindelijk in beeld gebracht.

Velduilen broeden in het open landschap en op de grond. Anders broeden de velduilen bijna uitsluitend op de Waddeneilanden maar dit jaar waren ze daar slechts in klein aantallen aanwezig. De boeren/landeigenaren werden bij vermoedens van nesten benaderd de betreffende percelen niet te bewerken cq te maaien of waar mogelijk uit te stellen. Ook werd er melding gemaakt bij http://www.arkeneemlandschap.nl/ welke voor de boeren eventueel misgelopen opbrengsten als gevolg van het uitgestelde maaien in kaart brengt en voor eventuele subsidie zorg kan dragen.

Ondertussen waren vooral Ger-Jan Van Loenen en Gert Bieshaar vaak te vinden in de polders om de gedragingen van de velduil waar te nemen en vast te leggen. In eerste instantie lukte het ook om in één nest enkele jonge velduilen te ringen. Medio juli kwam er een bijzondere tip door van een loonwerker. Bij het maaien van een perceel zag hij een velduil vlak naast zijn tractor opvliegen. Bij inspectie door hem, bleek er een nest van de velduil met 7 eitjes te liggen.

Ook dit perceel werd vanaf dat moment min of meer bewaakt door de vogelwerkgroep. De eigenaar werd geïnformeerd en er ontstond de afspraak het perceel voorlopig met rust te laten. En verder was er uiterste geheimhouding bij een kleine groep, over deze plek. Dit alles om verstoring te voorkomen.

Na een berekende periode van vermoedelijk voldoende grote jongen (ca. 14 dagen oud) werd het nest bezocht om eventueel te kunnen ringen. Twee velduiltjes bleken groot genoeg voor de ring. Een week later werden nog 3 velduilen geringd. Uiteindelijk zijn er in totaal 8 jonge velduilen via het ringen geregistreerd in de Eempolder en dat voor het eerst na 40 jaar. In totaal zijn er in de Eempolders 14 jonge velduilen uit het nest gekomen en vliegvlug geworden. Het kan goed zijn dat er meer nesten zijn geweest welke niet zijn ontdekt maar toch wel tot vliegvlugge jongen hebben geleid. Daartoe zijn enige aanwijzingen via de geconstateerde aanwezigheid van jonge velduilen.

Velduilen voor Eemnes (Ger-Jan van Loenen)
Velduilen voor Eemnes (Ger-Jan van Loenen)